contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

156. Ապացուցեք, որ գլանի առանցքային հատույթը ուղղանկյուն է, որի երկու հանդիպակաց կողմերը գլանի ծնորդներն են իսկ մյուս երկուսը գլանի հիմքերի տրամագծերը: Գտեք առանցքային հատույթի անկյունագիծը, եթե գլանի շառավիղը 1,5մ է, իսկ բարձրությունը` 4մ:    Լուծումը

158. Գլանի առանցքային հատույթը քառակուսի է, որի անկյունագիծը 20սմ է: Այդ անկյունագծի և գլանի ծնորդի կազմած անկյունը 60է: Գտեք. ա) գլանի բարձրությունը, բ) գլանի հիմքի մակերեսը:    Լուծումը

161. Գլանի հիմքի մակերեսը հարաբերում է առանցքային հատույթի մակերեսին, ինչպես √3π:4: Գտեք. ա) գլանի առանցքային հատույթի անկյունագծի և հիմքի հարթության կազմած անկյունը, բ) գլանի առանցքային հատույթի անկյունագծերի կազմած անկյունը:   Լուծումը

162. AB հատվածի ծայրակետերն ընկած են գլանի հիմքերի շրջանագծերի վրա: գլանի շառավիղը r է, բարձրությունը՝ h, իսկ AB ուղղի և գլանի առանցքի հեռավորությունը՝ d: Գտեք ա) h-ը, եթե r=10դմ, d=8դմ, AB=13դմ:   Լուծումը

163. Ապացուցեք, որ եթե հատող հարթությունը զուգահեռ է գլանի առանցքին, իսկ այդ հարթության ու գլանի առանցքի հեռավորությունը փոքր է նրա շառավղից, ապա գլանի հատույթը ուղղանկյուն է, որի երկու հանդիպակաց կողմերը գլանի ծնորդներն են:   Լուծումը

165. Գլանի բարձրությունը 12սմ է, իսկ հիմքի շառավիղը՝ 10սմ: Գլանը հատած է առանցքին զուգահեռ հարթությամբ այնպես, որ հատույթում ստացվել է քառակուսի: Գտեք գլանի առանցքի և հատող հարթության հեռավորությունը:   Լուծումը

167. Գլանի AA1 ծնորդով տարված են երկու հատող հարթություններ, որոնցից մեկն անցնում է գլանի առանցքով: Գտեք գլանի այդ հարթություններով հատույթների մակերեսների հարաբերությունը, եթե հատող հարթությունների կազմած անկյունը j է:   Լուծումը

168.  Գլանի բարձրությունը h է, իսկ առանցքային հատույթի մակերեսը` S: Գտեք գլանի այն հատույթի մակերեսը, որն առաջանում է նրա առանցքին զուգահեռ և դրանից d հեռավորություն ունեցող հարթությամբ հատելիս:   Լուծումը

170. Գլանի առանցքին զուգահեռ հարթությունը հիմքի շրջանագծից զատում է 60oաղեղ: Գլանի ծնորդը 10√3սմ է, առանցքի և հատող հարթության հեռավորությունը՝  2սմ: Գտեք հատույթի մակերեսը:   Լուծումը

171. Գլանի ծնորդով տարված են երկու փոխուղղահայաց հարթություններ: Ստացված հատույթներից յուրաքանչյուրի մակերեսը S է: Գտեք գլանի առանցքային հատույթի մակերեսը:   Լուծումը

173. Գլանի կողմնային մակերևույթի մակերեսը S է: Գտեք գլանի առանցքային հատույթի մակերեսը:   Լուծումը

175. Գլանի բարձրությունը 12սմ-ով մեծ է նրա շառավղից, իսկ լրիվ ամկերևույթի մակերեսը 288πսմ2 է: Գտեք գլանի բարձրությունը և հիմքի շառավիղը:   Լուծումը

177. Գլանի ծնորդի և առանցքային հատույթի անկյունագծի կազմած անկյունը j է, գլանի հիմքի մակերեսը՝ S: Գտեք գլանի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:   Լուծումը

179. d անկյունագծով քառակուսուց փաթաթված է գլանի կողմնային մակերևույթ: Գտեք այդ գլանի հիմքի մակերեսը:   Լուծումը

181. Երկու գլաններից մեկն առաջացել է ABCD ուղղանկյան պպտումից AB ուղղի շուրջը, իսկ մյուս գլանը՝ նույն ուղղանկյան պտտումից BC ուղղի շուրջը: ա) Ապացուցեք, որ այդ գլանների կողմնային մակերևույթների մակերեսները հավասար են: բ) Գտեք այդ գլանների լրիվ մակերևույթների մակերեսների հարաբերությունը, եթե AB=a. BC=b:   Լուծումը

184. Կոնի բարձրությունը 8դմ է: Կոնի գագաթից ի՞նչ հեռավորությամբ պետք է տանել հիմքին զուգահեռ հարթությունը, որպեսզի հատույթի մակերեսը լինի. ա) հիմքի մակերեսի կեսը:   Լուծումը

186. Կոնի առանցքային հատույթը կանոնավոր եռանկյուն է՝ 2r կողմով: Գտեք կոնի երկու ծնորդներով տարված  հատույթի մակերեսը, եթե այդ ծնորդների կազմած անկյունը հավասար է . ա) 30օ:   Լուծումը

187. Կոնի բարձրությունը h է, իսկ բարձրության ու ծնորդի կազմած անկյունը 60օ է: Գտեք կոնի այն  հատույթի մակերեսը, որն առաջանում է երկու փոխուղղահայաց ծնորդներով անցնող հարթությամբ:   Լուծումը

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top