contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

104. AE և DC հատվածները հատվում են B կետում, որը նրանցից յուրաքանչյուրի միջնակետն է: ա) Ապացուցեք, որ ABC և EBD եռանկյունները հավասար են, բ) գտեք ABC եռանկյան A և C անկյունները, եթե BDE եռանկյան մեջ ÐD=47o, ÐE=42o:   Լուծումը

105. Նկար 57-ում AB=AC, Ð1=Ð2: ա) Ապացուցեք, որ ABD և ACD եռանկյունները հավասար են, բ) գտեք BD-ն և AB-ն, եթե AC=15սմ, DC=5սմ:   Լուծումը

57

106. Նկար 58-ում BC=AD, Ð1 =Ð2: ա) Ապացուցեք, որ ABC և CDA եռանկյունները հավասար են, բ) գտեք AB-ն և BC-ն, եթե AD=17սմ, DC=14սմ:   Լուծումը

58

107. Նկար 59-ում OA=OD, OB=OC, Ð1=74o, Ð2=36o: ա) Ապացուցեք, որ AOB և DOC եռանկյունները հավասար են, բ) գտեք ÐACD-ն:   Լուծումը

59

108. AC և BD հատվածները հատվում և հատման կետում կիսվում են: Ապացուցեք, որ DABC=DCDA:   Լուծումը

109. ABC և A1B1C1 եռանկյունների մեջ AB=A1B1, AC=A1C1, ÐA=ÐA1: AB և A1B1 կողմերի վրա P և P1 կետերը նշված են այնպես, որ AP=A1P1:   Լուծումը

110. Ապացուցեք, որ DBPC=DB1P1C1: CAD անկյան կողմերի վրա նշված են B և E կետերն այնպես, որ B կետն ընկած է AC հատվածի վրա, իսկ E կետը` AD հատվածի վրա, ընդ որում`AC=AD և AB=AE: Ապացուցեք, որ ÐCBD=ÐDEC:   Լուծումը

 

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top