gre sat

physics 1. Կինեմատիկա

       Ուղղագիծ շարժում

       Կորագիծ շարժում

2. Դինամիկա

3. Ստատիկա, հիդրոստատիկա

4. Աշխատանք, էներգիա, հզորություն

5. Տատանումներ և ալիքներ

6. Մոլեկուլյար ֆիզիկա

7. Թերմոդինամիկա

8. Էլեկտրաստատիկա

9. Հաստատուն էլեկտրական հոսանք

10. Էլեկտրական հոսանքի մագնիսական դաշտ, Էլեկտրամագնիսական ինդուկցիա

12. Էլեկտրամագնիսական տատանումներ

13. Օպտիկա

14. Հարաբերականության տեսության տարրեր

15. Քվանտային ֆիզիկա, ատոմային և միջուկային ֆիզիկա

16. Ֆիզիկական մեծությունների աղյուսակներ

 

Մուտք

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube