Հիմա 132  հյուր և 1 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Article Index

Հարթաչափություն

1. Հավասար պատկերներ   (Օգնություն)

 2. Կից և հակադիր անկյուններ  (Օգնություն)

3. Անկյունների  դասակարգումը   (Օգնություն)

4. Եռանկյան բարձրությունները  (Օգնություն)

5. Եռանկյան կիսորդները  (Օգնություն)

6. Եռանկյան միջնագծերը  (Օգնություն)

7. Եռանկյունների հավասարության I հայտանիշը  (Օգնություն)

8. Եռանկյունների հավասարության I հայտանիշը - խնդիր  (Օգնություն)

9. Եռանկյունների հավասարության II հայտանիշը  (Օգնություն)

10. Եռանկյունների հավասարության III հայտանիշը  (Օգնություն)

11. Շրջանագիծ և շրջան  (Օգնություն)

12. Հատվածի միջնակետի (նաև միջնուղղահայացի) կառուցումը  (Օգնություն)

13. Ուղղի վրա տրված կետով ուղղին ուղղահայաց ուղղի կառուցումը  (Օգնություն)

14. Ուղղին չպատկանող կետով անցնող ու տրված ուղղին ուղղահայաց ուղղի կառուցումը  (Օգնություն)

15. Տրված անկյանը հավասար անկյան կառուցումը  (Օգնություն)

16. Անկյան կիսորդի կառուցումը 1  (Օգնություն)

17. Անկյան կիսորդի կառուցումը 2  (Օգնություն)

18. Եռանկյան կառուցումը  ըստ երկու կողմի ու նրանցով կազմված անկյան  (Օգնություն)

19. Եռանկյան կառուցումն ըստ երեք կողմի  (Օգնություն)

20. Եռանկյան կառուցումը ըստ կողմի և նրան առընթեր անկյունների  (Օգնություն)

21. Զուգահեռ ուղիղների հատումից առաջացած համապատասխան անկյուններ  (Օգնություն)

22. Զուգահեռ ուղիղների հատումից առաջացած խաչադիր անկյուններ  (Օգնություն)

23. Զուգահեռ ուղիղների հատումից առաջացած միակողմանի անկյուններ  (Օգնություն)

24. Զուգահեռ ուղիղների հատումից առաջացած անկյունները  (Օգնություն)

25. Տրված կետով անցնող ու տրված ուղղին զուգահեռ ուղղի կառուցումը  (Օգնություն)

26. Եռանկյան անկյունների գումարը  (Օգնություն)

27. Առնչություններ եռանկյան կողմերի ու անկյունների միջև (Օգնություն)

28. Եռանկյան անհավասարությունը  (Օգնություն)


29. Ուռուցիկ բազմանկյուն  (Օգնություն)

30. Ուռուցիկ n-անկյան ներքին և արտաքին անկյունների գումարը  (Օգնություն)

31. Զուգահեռագծի հատկությունները  (Օգնություն)

32. Զուգահեռագծի հայտանիշ  1  (Օգնություն)

33. Զուգահեռագծի հայտանիշ 2  (Օգնություն)

34. Թալեսի թեորեմը  (Օգնություն)

35. Սեղանի միջին գծի հատկությունը  (Օգնություն)

36. Հավասարասրուն սեղանի հատկությունները  (Օգնություն)

37. Ուղղանկյան հատկությունը     (Օգնություն)

38. Ուղղանկյան հայտանիշը  (Օգնություն)

39. Շեղանկյան հատկությունները  (Օգնություն)

40. Առանցքային համաչափություն  (Օգնություն)

41. Կենտրոնական համաչափություն  (Օգնություն)

42.  Եռանկյան պտտումը  (Օգնություն)

43. Հատվածի բաժանումը հավասար մասերի  (Օգնություն)

44. Ուղղի և շրջանագծի փոխդասավորությունը  (Օգնություն)

45. Շոշափող և հատող խնդիր  (Օգնություն)

46. Կենտրոնական և ներգծյալ անկյուններ  (Օգնություն)

47. Եռանկյան միջնագծերի հատման կետը  (Օգնություն)

48. Եռանկյան կողմերի միջնուղղահայացների հատման կետը  (Օգնություն)

49. Եռանկյան կիսորդների հատման կետը  (Օգնություն)

50. Եռանկյան բարձրությունների (կամ շարունակությունների) հատման կետը  (Օգնություն)

51. Եռանկյանն արտագծած շրջանագծի կառուցումը 1  (Օգնություն)

52. Եռանկյանն արտագծած շրջանագծի կառուցումը 2  (Օգնություն)

53. Եռանկյանն արտագծած շրջանագծը – խնդիր   (Օգնություն)

54. Եռանկյանը ներգծած շրջանագծի կառուցումը 1  (Օգնություն)

55. Եռանկյանը ներգծած շրջանագծի կառուցումը 2  (Օգնություն)

56. Քառանկյանը շրջանագիծ արտագծելու պայմանը  (Օգնություն)

57. Քաառանկյանը շրջանագիծ ներգծելու պայմանը  (Օգնություն)

58. Մակերեսի հասկացությունը, ուղղանկյան մակերեսը   (Օգնություն)


59. Զուգահեռագծի մակերեսը  (Օգնություն)

60. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի կապը  

(Օգնություն)

61. Պյութագորասի թեորեմը  (Օգնություն)

62. Կետերի հեռավորությունը և հատվածի միջնակետը  (Օգնություն)

63. Ուղղի և շրջանագծի հավասարումները  (Օգնություն)

64. Վեկտորի կոորդինատները  (Օգնություն)

65. Վեկտորների գումարումը  (Օգնություն)

66. Եռանկյուննների նմանության I հայտանիշը  (Օգնություն)

67. Եռանկյունների նմանության II հայտանիշը  (Օգնություն)

68. Համեմատական հատվածներ ուղղանկյուն եռանկյան մեջ 1  (Օգնություն)

69. Համեմատական հատվածներ ուղղանկյուն եռանկյան մեջ 2  (Օգնություն)

70. Եռանկյան կիսորդի հատկությունը  (Օգնություն)

71. 0°-180° անկյունների սինուսի ու կոսինուսի սահմանումը  (Օգնություն)

72. Սինուսների թեորեմը (Օգնություն)

73. Եռանկյան մակերեսի հաշվումը  (Օգնություն)

74. Շրջանագծի երկարությունը, π թիվը  (Օգնություն)

75. Շրջանագծի աղեղի երկարությունը  (Օգնություն)

 

Տարածաչափություն

76. Հատվող ուղիղներ, նրանց կազմած անկյունը  (Օգնություն)

77. Զուգահեռ և խաչվող ուղիղներ (Օգնություն)

78. Խաչվող ուղիղների կազմած անկյունը (Օգնություն)

79. Հարթությանն ուղղահայաց ու թեք (Օգնություն)

80. Երեք ուղղահայացների թեորեմը (Օգնություն)

81. Զուգահեռ հարթությունների հատկությունը (Օգնություն)

82. Հարթությունների զուգահեռության հայտանիշը (Օգնություն)

83. Տրված հարթությանը զուգահեռ ուղղով անցնող հարթության ու տրված հարթության հատման գծի հատկությունը (Օգնություն)

84. Երկնիստ անկյուն (Օգնություն)

85. Ուղղանկյունանիստ, նրա տարրերը (Օգնություն)

86. Խորանարդ, նրա տարրերը  (Օգնություն)


       87. Զուգահեռանիստ (Օգնություն)

       88. Կանոնավոր n-անկյուն պրիզմա (Օգնություն)

89. Ուղիղ n-ակյուն պրիզմա (Օգնություն)

90. Կանոնավոր n-ակյուն բուրգ (Օգնություն)

91. Կանոնավոր հատած բուրգ (Օգնություն)

92. Կանոնական բազմանիստեր (Օգնություն)

93. Գլան, նրա տարրերը (Օգնություն)

94. Գլանի փռվածքը (Օգնություն)

95. Գլանի ու հարթության փոխդասավորությունը (Օգնություն)

96. Կոն, նրա տարրերը (Օգնություն)

97. Կոնի փռվածքը (Օգնություն)

98. Կոնի ու հարթության փոխդասավորությունը (Օգնություն)

99. Հատած կոն, նրա տարրերը (Օգնություն)

100. Հատած կոնի փռվածքը (Օգնություն)

101. Գնդային մակերևույթ և գունդ, դրանց տարրերը (Օգնություն)

102. Հարթության ու գնդային մակերևույթի փոխդասավորությունը    (Օգնություն)

103. Գնդային սեգմենտ, սեկտոր, շերտ (Օգնություն)

104. Հատվածի միջնակետի կոորդինատները (եռաչափ) (Օգնություն)

105. Գնդային մակերևույթի հավասարումը (Օգնություն)

106. Գլանին ներգծած ու արտագծած կանոնավոր պրիզմաներ (Օգնություն)

107. Կոնին ներգծած ու արտագծած կանոնավոր բուրգեր (Օգնություն)

108. Կանոնավոր n-անկյուն բուրգին արտագծած գունդ (Օգնություն)

109. Կանոնավոր n-անկյուն բուրգին ներգծած գունդ (Օգնություն)

110. Կոնին ներգծած գլան (Օգնություն)

111. Կոնին ներգծած գունդ (Օգնություն)

112. Գլանին ներգծած կոն (Օգնություն)

113. Գլանին ներգծած գունդ (Օգնություն)

114. Գնդին ներգծած կոն (Օգնություն)

115. Գնդին ներգծած գլան (Օգնություն)


116. Եռանկյան պտույտը կողմերից մեկի շուրջը 1   (Օգնություն)

117.Եռանկյան պտույտը կողմերից մեկի շուրջը 2  (Օգնություն)

118. Սեղանի պտույտը մեծ հիմքի շուրջը (Օգնություն)

119. Սեղանի պտույտը փոքր հիմքի շուրջը (Օգնություն)

120. Ծավալի հասկացությունը, ուղղանկյունանիստի ծավալը (Օգնություն)

121. Թեք պրիզմայի ծավալը (Օգնություն)

122. Գնդի ծավալը (Օգնություն)

123. Խաչվող ուղիղների կազմած անկյունը - խնդիր (Օգնություն)

124. Բուրգի հատույթի կառուցում (Օգնություն)

125. Ուղղանկյունանիստի հատույթի կառուցում 1 (Օգնություն)

126.Ուղղանկյունանիստի հատույթի կառուցում 2 (Օգնություն)

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top