Հիմա 114  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Այս գիրքը GeoGeb­ra ծրագրի ու այդ ծրագիրը հան­րա­հաշ­վի և եր­կրա­չափության դասերին կիրառելու ուղեցույց է:

Գրքում ներկայացված են GeoGeb­ra-ի հիմնական հնարավո­րու­թյուն­ները, գոր­ծիքները, հրամաններն ու առանձ­նահատկությունները:

Առաջարկվող բազմաթիվ լաբորատոր աշխատանքները ներկայաց­նում են ամեն­օրյա դասապրոցեսում GeoGeb­ra-ի օգտա­գործման հնա­րավոր տարբերակները:

 

 

Գրքին կից լազերային սկավառակը պարունակում է ինչպես նրա­նում դիտարկվող բոլոր ուսուցանող օրինակների, այնպես էլ դասա­պրո­ցեսում GeoGeb­ra ծրագրի կիրառման հնա­րա­վորությունները ներկա­յացնող լաբորատոր աշ­խատանքների GeoGeb­ra ֆայլերը:

Լազերային սկավառակը պարունակում է նաև տարբեր թեմաներով մեծաքանակ ինտերակտիվ մոդելներ, որոնցից կարող են օգտվել նույ­նիսկ GeoGeb­ra ծրագրին լրիվ անտեղյակ աշակերտներն ու ուսու­ցիչ­ները: Դրա համար բավարար է, որ նրանց համակարգիչներում տեղա­դրված լինի GeoGeb­ra ծրագիրը:

Ընթերցողին օգնելու համար գրքին կից լազերային սկավառակը պա­րու­նա­կում է նաև GeoGeb­ra ծրագիրը: Ծրագիրը կարելի է ազատ ներ­բեռնել GeoGeb­ra-ի պաշ­տո­նական կայքից` www.geogebra.org-ից կամ իմ անձնական կայքից` www.mathnet.am-ից:

GeoGeb­ra-ն յուրացնել և ուսումնական նպատակներով օգտագործել ցանկա­ցող­ներին ևս մի բանով օգնելու համար www.mathnet.am կայքի ֆորումում բացված է Geogebra-ին նվիրված թեմա: Ձեզ հուզող հարցերի ու դժվա­րությունների մասին կարող եք գրել այդ թեմայում ու ստանալ խորհուրդներ:

Ուզում եմ նշել նաև, որ գիրքը նախատեսված է և աշա­կերտների, և ուսուցիչների համար, հետևաբար ընթերցողը պետք է ըմբռնումով վե­րաբերվի այն դիտո­ղություններին ու հարցադրումներին, որոնք իրեն չեն հասցեագրված:

GeoGebra-ի գործիքների ու մեն­յուների անունները, հրամանները, ինչ­­­պես նաև պատուհանների ու ներդիրների վերնագրերը կապույտ են:

Ծրագրի մենյուների, գործիքների, հրամանների ու պատուհանների անուններն անորոշ դերբայի փոխարեն գրված են առաջին դեմքով: Օրի­նակ, խմբագրել, պահել, ընտրել և այլնի փոխարեն խմբագրեմ, պահեմ, ընտրեմ և այլն:

Գիտեմ, սկզբում անսովոր կլինի, բայց սա ճիշտ տար­բե­րակն է, այն­պես, ինչպես Չծխել գրելու փոխարեն պետք է գրել Մի ծխեք կամ Չծխեք հայերեն տարբերակը:

Մի քանի բառից կազմված հրաման­նե­րում բառերը գրված են իրար կպած, բայց սա ծրագրի գրելաձևի պա­հանջն է, հակառակ դեպքում ծրագիրը չի հասկանում հրա­մանը:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top