Հիմա 176  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
9.1 Geogebra գծագրի պահելը որպես նկար

Ինչպես արդեն ասվել է GeoGebra-ի գծագրերը որպես նկար կարող են արտահանվել փոխա­նակման բուֆեր, ապա ներմուծվել, օրինակ, MS Word կամ MS Power Point:

Բացի փոխանակման բուֆեր արտահանելը, GeoGebra-ի գծագրերը կա­­րող են արտահանվել ու պահվել որպես նկար (օրինակ, png, eps): Ավելին, եթե ունեք անիմացիոն գծագիր,  ապա այն կարող է ար­տա­հան­վել որպես անիմացիա` GIF:

Սրանց առավելություններից մեկն այն է, որ դրանք կարող են օգտա­գործվել հետագայում, ի տարբերություն փոխանակման բուֆեր արտա­հան­վածների, որոնք ունեն կիրառելիության սահմանափակ ժամանակ:

Որպես նկար արտահանելու համար ընտրեք Ֆայլ→Արտա­հա­նեմ→Որպես նկար:

79 min

Բացված պատուհանում ընտրեք այն ֆորմատը, որով ուզում եք պա­հել, լրացրեք դաշտերը և սեղմեք Պահեմ  կոճակը:

80 min

Որպես անիմացիա (GIF) պահելու համար ընտրեք Ֆայլ մենյուի Ար­տա­հանեմ→Որպես անիմացիա (GIF):

81 min

Բացված պատուհանում ընտրեք Սողնակը, որի արժեքների փոփո­խությամբ է առաջանում անիմացիան, լրացրեք դաշտերը և սեղմեք Արտահանեմ  կոճակը:

82 min

 

9.2 Նկարի ներմուծումը GeoGebra և աշխատանքը դրա հետ

Նկարի ներմուծումը

Ընտրեք Ներմուծեմ պատկեր գործիքը` 83 min  (կամ մենյու Գործիք­ներ→Հատուկ օբյեկտներ կամ Հրա­ման­ներ→Ներմուծեմ պատ­կեր), ապա սեղմեք Կտավի վրա: Բացված պատուհանում ընտրեք համա­կարգչի այն թղթապանակը, որում գտնվում է անհրաժեշտ նկարը, հետո ընտրեք նկարն ու սեղմեք Բացեմ կոճակը:

Օգտվելով Տեղաշարժեմ գործիքից` կարգավորեք ներմուծված նկա­­­րի դիրքը:

84 min

Նկարը դարձրեք ֆոն (Հատկություններ ներ­դիր Հիմնա­կան→Ֆո­նային նկար):

85 min

Հուշում: Նկարը ֆոնային դարձնելուց հետո այն մկնի­կով չեք կարող ընտրել և Հատկություններ... դիա­լոգային պատուհանը կարող եք բացել Խմբագրեմ  մենյուից:

Փոքրացրեք նկարի Հագեցվածությունը (Հատկություն­ներ ներդիր Ոճ):

86 min

87 min

 

Նկարի չափերի փոխելը և նկարի համաչափի ստեղծելը

Տեսնենք թե ինչպես կարելի է փոխել GeoGebra ներ­մուծված նկարի չափերը, ինչպես կարելի է ձևափոխել ներմուծված նկարը:

Նախապատրաստում

 • Բացեք GeoGebra-ի նոր ֆայլ:
 • Թաքցրեք Օբյեկտների  վահանակը, Մուտքագրումն ու կոորդի­նա­տային առանցքները (Տեսք մենյու):

Կառուցման քայլերը

1

83 min

Համակարգչից նկար ներմուծեք:

2

12 min

Նկարի ձախ ներքևի անկյունում նշեք  A կետը:

3

 

A կետը դարձրեք նկարի առաջին գագաթը: Դրա համար աջ քլիկ արեք նկարի վրա և բացված պատուհանում ըն­տրեք Դիրք ներդիրը, ապա Գագաթ 1-ի կախվող ցուցակից ընտրեք A կետը:

4

 

Մուտքագրեք` B = A + (3, 0):

5

 

B կետը դարձրեք նկարի երկրորդ գագաթը: Դրա համար աջ քլիկ արեք նկարի վրա և բացված պատուհանում ըն­տրեք Դիրք ներդիրը, ապա Գագաթ 2-ի կախվող ցուցակից ընտրեք B կետը:

   

Հուշում: Վերջին քայլով փոխեցիք նկարի լայնու­թյունը, այն դարձնելով 3 սմ:

6

101 mini

Տարեք նկարը չհատող ուղիղ:

7

102s mini

Արտապատկերեք նկարը այդ ուղղի նկատմամբ:

   

Խորհուրդ: Ստացված նկարը բնօրինակից տարբերելու հա­­­մար կարող եք փոքրացնել նրա Հագեցվածությունը:

Առաջադրանքներ

ա) Մկնիկով շարժեք A կետը: Ինչպե՞ս է ազդում դա նկարի վրա:

բ) Մկնիկով շարժեք ուղիղը ո­րո­շող կետերը: Ինչպե՞ս է դա ազ­­դում նկարի համաչափի վրա:
88 min
 
Նկարի ձևափոխումը

Տեսնենք թե ինչպես փոխենք ներմուծված նկարի չափերը և ձևա­փո­խենք նկարը: Այս գործողություններն անենք նախորդ կետում ներ­մուծված նկարի համար:

Կառուցման քայլերը

1

89 min

Ջնջեք B կետը` նկարը վերադարձնելով սկզբնական չա­փերի:

2

12 min

Նշեք նոր B  կետ նկարի ներքևի աջ անկյունում:

3

 

B կետը դարձրեք նկարի երկրորդ գագաթը:

   

Հուշում:  Շարժելով B կետը` կարող եք փոխել նկարի չա­փերը:

4

12 min

Նշեք նոր E  կետ նկարի վերևի ձախ անկյունում:

5

 

E կետը դարձրեք նկարի չորրորդ գագաթը:

Առաջադրանքներ

ա) Ինչպե՞ս է ազդում E  կետի տեղաշարժը նկարի և նրա համաչափի վրա:

բ) Ինչպիսի՞ երկրաչափական պատկերներ են նկարն ու նրա համաչափը E կետի ցանկացած դիրքի դեպքում:
 
90 min
 
Նկարի համաչափի հատկությունների ուսումնասիրումը

Օգտագործեք նախորդ կետում ստեղծված կառուցումը: 

Կառուցման քայլերը

1

15 min

Ստեղծեք A և B  ծայրակետերով հատվածը:

2

15 min

Ստեղծեք A և E  ծայրակետերով հատվածը:

3

91 min

Տարեք AB հատվածին զուգահեռ և E կետով անցնող ուղի­ղը:

4

91 min

Տարեք AE հատվածին զուգահեռ և B կետով անցնող ուղի­ղը:

5

40 min

Գտեք երկու ուղիղների հատման F  կետը:

6

44 min

Թաքցրեք օժանդակ օբյեկտները:

7

102s mini

Արտապատկերեք բոլոր գագաթները և ստացեք դրանց հա­­­մաչափ կետերն ուղղի նկատմամբ:

8

15 min

Միացրեք համապատասխան կետերը (օրինակ,  A-ն և A'-ը):

9

46 min

Նշեք համաչափության առանցքի և այդ հատվածների կազ­­­մած անկյունները:

 

Առաջադրանք

Տեղաշարժեք բնօրինակի գագաթները, ինչպես նաև համաչափության առանցքի կետերը: Ի՞նչ կարող եք ասել համաչափության առանցքի և հա­մաչափ կետերը միացնող հատվածների կազմած անկյունների մա­սին:

 Ի՞նչ է համաչափության առանցքը բնօրինակի և նրա համաչափի համապա­տասխան կետերը միացնող հատվածների հա­մար:

 
92 min
 
9.3 Նոր գործիք

GeoGebra-ն նոր գործիք ստեղծելու հնարավորություն ունի: Ստեղծ­ված գործիքը հնարավոր է պահել և օգտագործել այլ կառու­ցումներ անե­լիս: Սա նշանակում է, որ կարող եք ընդլայնել գոր­ծիքների վա­հանակը` ստեղծելով սեփական գործիքներ: Օրինակ, ստեղ­ծենք գոր­ծիք, որը կա­ռուցում է տրված եռանկյան միջնագծերի հատման կետը:

 • Բացեք GeoGebra-ի նոր ֆայլ:
 • Ընտրեք Ենթաբաժիններ→Երկրաչափություն:
 • Փոխեք նշանակումների կարգավորումները` դնելով Միայն նոր կետերի համար (մենյու Կարգավորումներ→Նշանակումներ):

Կառուցման քայլերը

1

24 min

Կառուցեք ABC եռանկյուն:

2

19 min

Կառուցեք AB, BC և AC կողմերի միջնակետերը:

3

15 min

Կառուցեք AE, BF և CD միջնագծերը:

4

40 min

Կառուցեք միջնագծերի հատման կետը:

 

Դիտողություն: Քանի որ եռանկյան միջնագծերը հատվում են մի կե­տում, ապա կարելի է կառուցել երկու միջնագծերի հատման կետը:

Գործիքի ստեղծումը

1. Գործիքներ մենյուից ընտրեք Ստեղծեմ նոր գործիք`   տողը: Կբացվի Ստեղծեմ նոր գործիք հրամանի դիալոգային պատու­հանը:
 
4789
 
2. Նախնական կարգավորումներով ակտիվ է Ելքային օբյեկտներ ներ­դիրը:
3. Ընտրեք գործիքի ելքի օբյեկտները՝ Կտավի վրա սեղմելով նրան­ցից յուրաքանչյուրի վրա կամ սեղմեք վերևից առաջին պատու­հանի աջ կողմում գտնվող փոքրիկ եռանկյան վրա և կախ­վող ցու­ցակից ընտ­րեք դրանցից յուրաքանչյուրը:
4. Սեղմեք Հաջորդը կոճակը, որպեսզի ակտիվացնեք Մուտքային օբյեկտ­ներ ներդիրը:
 
94 min
 
5. GeoGebra-ն ավտոմատ որոշում և առաջարկում է Մուտքային օբ­յեկտ­ները: Եթե տվյալ գործիքի համար անհրաժեշտ մուտքային օբ­յեկտ­ներից բացի այլ ազատ օբյեկտներ չեք ստեղծել, ապա այս քայլը կա­րող եք բաց թողնել: Եթե ընտրելու խնդիր կա, կարող եք նաև Կտավի վրա սեղմել այդ օբյեկտներից յուրաքանչյուրի վրա:
6. Սեղմեք Հաջորդը կոճակը, որպեսզի ակտիվացնեք Անուն և իկոն ներդիրը:
Այստեղ, լրացնելով համապատասխան դաշտերը, կորոշեք գոր­ծիքի անունը, հրամանի անունը, գործիքի նկարագրությունը: Սեղ­մելով Իկոն (պատկերակ) կոճակի վրա` կարող եք որպես գործիքի իկոն ընտ­րել որևէ նկար:
 
95 min
 
7. Սեղմեք Ավարտեմ  կոճակը:
 
 
Նոր գործիքի պահելը
1. Գործիքներ մենյուից ընտրեք Գործիքների ղեկավարում տողը և բացեք դիալոգային պատուհանը:
 
96 min
 
 1. Ընտրեք Միջնագծերի հատման կետը գործիքը:
 2. Սեղմեք Պահեմ որպես… կոճակը:
 3. Ընտրեք գործիքի ֆայլի համար թղթապանակ և անուն (օրինակ, median_tool.ggt) և պահեք համակարգչում:
Դիտողություն: Նոր գործիքները պահվում են ggt ընդլայնումով, ի տար­­բերություն GeoGebra-ի սովորական ֆայլերի, որոնք ունենում են ggb ընդլայնում:

Ստեղծենք ևս մեկ գործիք, որը կհեշտացնի այսպես կոչված Սեր­պին­սկու եռան­կյան կառուցումը:

 

Սերպինսկու եռանկյուն

Նախապատրաստում

 • Բացեք GeoGebra-ի նոր ֆայլ:
 • Ենթաբաժիններից ընտրեք Երկրաչափությունը:
Կառուցման քայլեր
 

1

24 min

Կառուցեք կամայական եռանկյուն` ABC:

2

 

Օգտվելով Հատկություններ… դիալոգային պատու­հա­նից եռանկյան գույնը դարձրեք սև:

3

19 min

Կառուցեք AB կողմի D միջնակետը:

4

19 min

Կառուցեք BC կողմի E միջնակետը:

5

19 min

Կառուցեք AC կողմի F միջնակետը:

6

24 min

Կառուցեք DEF եռանկյունը:

7

 

DEF եռանկյան գույնը դարձրեք սպիտակ (Հատկություն-ներ→Գույն), իսկ հագեց­վածությունը` 100%, (Հատ­կու­թյուն­­ներ→Հագեցվածություն):

8

 

DEF եռանկյան կողմերի համար ընտրեք սև գույնը: (Հատկություն-ներ→Գույն):

9

93 min

Ստեղծեք նոր գործիք՝ անվանելով այն Սերպինսկի:

   

Ելքային օբյեկտները. D, E, F կետերը, DEF եռանկյունը և նրա կողմերը:

Մուտքային օբյեկտները. A, B, C կետերը:

Անունը. Սերպինսկի

Գործիքների վահանակի օգնությունը. Սեղմեք երեք կե­տե­րի վրա:

10

93 min

Կիրառեք ստեղծված Սերպինսկի գործիքը ADF, DBE, FEC  եռանկյունների վրա:

11

93 min

Կիրառեք ստեղծված Սերպինսկի գործիքը 9 սև եռան­կյուն­ների վրա, որպեսզի ստեղծեք Սերպինսկու եռան­կյունների երրորդ մակարդակը:

97 min    98 min
 

Տեսքի բարելավումը

Ստեղծեք Դրոշակ  99 min, որը հնարավորություն կտա թաքցնել կամ ցույց տալ եռանկյուն­ների գագաթները:

Նոր գործիքի ներմուծումը

Եթե ստեղծել ու պահել եք նոր գործիք, ապա սա կարող եք օգտա­գործել այլ կառուցումներ անելու համար: Բայց որպեսզի Ձեր կամ ուրի­շի ստեղծած ու պահած գործիքը հայտնվի GeoGebra–ի գործիքների վա­հանա­կում պետք է.

 1. GeoGebra ծրագիրը գործարկելուց հետո Ֆայլ մենյուից ընտ­րեք Բացեմ  տողը:
 2. Բացված պատուհանում ընտրեք այն թղթապանակը, որում գտնվում է անհրաժեշտ գործիքի ֆայլը և ընտրեք դա:
 3. Սեղմեք պատուհանի ներքևում գտնվող Բացեմ  կոճակը:

Գործիքը կավելանա գործիքների վահանակում, և կարող եք դա օգ­տա­գործել ինչպես հիմնական գործիքները:

Դիտողություն: Անպայման չէ, որ նոր գործիքի ներմուծումն արվի Geo­Gebra ծրագիրը գործարկելուց անմիջապես հետո: Կարող եք նոր գոր­­­ծիքը ներմուծել ցանկացած պահի:

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top