Հիմա 147  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat

Սահմանումը

Կենտրոնը

Ներգծած շրջանագիծը

r-ի և a-ի կապը

R-ի և a-ի կապը

r-ի և R-ի կապը

Մակերեսը r-ով

Մակերեսը R-ով

 

 Կանոնավոր բազմանկյուն  է կոչվում այն ուռուցիկ բազմանկյունը, որի բոլոր անկյունները հավասար են և բոլոր կողմերը հավասար են:

18 1

 Ցանկացած կանոնավոր բազմանկյան կարելի է և’ ներգծել, և’ արտագծել շրջանագիծ: Այդ շրջանագծերի կենտրոնները համընկնում են:

18 2

 Արտագծած կամ ներգծած շրջանագծի կենտրոնը կոչվում է կանոնավոր բազմանկյան կենտրոն:

♦ Կանոնավոր բազմանկյանը ներգծած շրջանագիծը բազմանկյան կողմերը շոշափում է դրանց միջնակետերում:

18 3

♦ Կանոնավոր բազմանկյան կողմը և նրան ներգծած շրջանագծի շառավիղը կապված են հետևյալ բանաձևով. \({b_n} = 2r \cdot tg\frac{{{{180}^0}}}{n}\):

18 4

 Կանոնավոր բազմանկյան կողմը և նրան արտագծած շրջանագծի շառավիղը կապված են հետևյալ բանաձևով. \({a_n} = 2R \cdot \sin \frac{{{{180}^0}}}{n}\):

18 5

♦ Կանոնավոր բազմանկյանը արտագծած և ներգծած շրջանագծերի շառավիղների համար տեղի ունի հետևյալը բանաձևը. \(r = R \cdot \cos \frac{{{{180}^0}}}{n}\):

18 6

♦ Կանոնավոր n-անկյուն բազմանկյան մակերեսը կարելի է հաշվել \(S = n{r^2}tg\frac{{{{180}^0}}}{n}\) բանաձևով, որտեղ r-ը ներգծած շրջանագծի շառավիղն է:

18 7

 Կանոնավոր n–անկյուն բազմանկյան մակերեսը` \(S = \frac{1}{2}n{R^2}\sin \frac{{{{360}^0}}}{n}\), որտեղ R-ը արտագծած շրջանագծի շառավիղն է:


18 8 

 

Հարթաչափություն

 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top