Հիմա 130  հյուր և 0 գրանցված են օնլայն

contact 1 min093 33 73 94                                                    
email min  info@mathnet.am                                                
gre sat
8.1 Բնական թվերի բազմապատկման վիզուալիզացիան

Նախապատրաստում

 • Բացեք GeoGebra-ի նոր ֆայլ:
 • Ենթաբաժիններից ընտրեք Երկրաչա­փու­թյունը:
 • Ցույց տվեք Մուտքագրումը (Տեսք մենյու):
 • Կարգավորումներ մենյուի Նշանա­կում­ներ տողում ընտրեք Բո­լոր նոր օբյեկտների համար տողը:

 

Կառուցման քայլերը
 

1

 51

Ստեղծեք 1-ից 10 միջակայքում 1 քայլով փոխվող և 300 լայնությամբ հորիզոնական a սողնակը:

2

 51

Ստեղծեք 1-ից 10 միջակայքում 1 քայլով փոխվող և 300 լայնությամբ ուղղաձիգ b սողնակը:

3

 12 min

Ստեղծեք որևէ A կետ:

4

 

Կառուցեք B կետը` մուտքագրելով B=A + (0, b):

5

 

Կառուցեք C կետը` մուտքագրելով C=B + (a, 0):

6

 

Կառուցեք D կետը` մուտքագրելով D=A + (a, 0):

7

 24 min

Կառուցեք ABCD քառանկյունը:

8

 

Ստեղծեք հորիզոնական հատվածներ` մուտքագրելով Հա­ջոր­դականու-թյուն [Հատված [A + i (0, 1), A + (a, i)], i, 1, b]:

9

 

Ստեղծեք ուղղաձիգ հատվածներ` մուտքագրելով Հաջոր­դականություն [Հատված [A + i (1, 0), A + (i, b)], i, 1, a]:

10

 

Մուտքագրման դաշտում գրեք՝ Արտադրյալը=a*b:

11

 ABC

Ստեղծեք գրություն, որը ցույց է տալիս a-ի ու b-ի ար­ժեք­ներն ու դրանց արտադրյալը: Դրա համար ABC գործիքը գոր­ծարկելուց հետո բացվող պատուհանում օբ­յեկտներ բաժնից ընտրեք b-ն, ապա նույն պատուհանի սիմ­վոլներից ընտրեք կետի սիմվոլը, հետո օբյեկտներ բաժնից ընտրեք a-ն, ստեղնաշարից մուտքագրեք` =: Նույն պատու­հա­նի օբ­յեկտներ բաժնից ընտրեք Արտադրյալը բառը:

 75 min
Մոդելը պատրաստ է: Նրա տեսքը բարելավելու համար կարող եք հար­մար ձևով դասավորել a և b սողնակներն ու ABCD քառանկյունը, փոխել ABCD քառանկյան, հորիզոնական ու ուղղաձիգ գծերի գույները, ապա թաքցնել A, B, C, D կետերը: Կարող եք նաև փոխել գրության չափը:
 
8.2 Բեզեի կորեր

Բեզեի կորերը պարամետրական կո­րեր են, որոնք օգտագործվում են հա­մա­կարգչային գրաֆիկայում, օրինակ, վեկ­տորական տառատեսակ­նե­րի սահուն գծեր ստանալու համար: 

Նախապատրաստում
 • Բացեք GeoGebra-ի նոր ֆայլ:
 • Ենթաբաժիններից  ընտրեք Երկրաչա­փությունը:
 • Ցույց տվեք Մուտքագրումը (Տեսք մենյու):
 • Կարգավորումներ մենյուի Նշանակումներ տողում ընտրեք Բո­լոր նոր օբյեկտների համար տողը:

Կառուցման քայլերը

1

15 min

Ստեղծեք A և B ծայրակետերով a հատվածը:

2

15 min

Ստեղծեք A և C ծայրակետերով b հատվածը:

3

51

Ստեղծեք 200 լայնությամբ, 0-ից 50 միջակայքով ու 1 քայլով n սողնակը:

4

 

Հաջորդականություն ստեղծելու համար մուտքագրեք. Հաջորդականություն [A + i/n (B - A), i, 1, n]:

   

Հուշում: Այս հաջորդականությունը AB հատվածի վրա ստեղծում է n կե­տեր, իրարից \(\frac{{AB}}{n}\) հեռավորության վրա:

5

 

Հաջորդականություն ստեղծելու համար մուտքագրեք.  Հաջորդականություն [A + i/n (C - A), i, 1, n]:

   

Հուշում: Այս հաջորդականությունը AC հատվածի վրա ստեղծում է n կե­տեր, իրարից \(\frac{{AC}}{n}\) հեռավորության վրա:

6

44 min

Օբյեկտների վահանակում ընտրելով այդ հաջոր­դակա­նու­թյուն­ները` թաքցրեք կետերը:

7

 

Ստեղծեք հատվածներ` մուտքագրելով.

Հաջորդա­կանություն [Հատված[Էլեմենտ [Ցուցակ1, i], Էլե­մենտ [Ցուցակ2,n- i]], i, 1, n]:

   

Հուշում: Այս հատվածները միացնում են Ցուցակ1-ի առա­ջին, երկրորդ և այլ կետերը համապատաս­խա­նա­բար Ցու­ցակ2-ի վերջին, նախավերջին և այլ  կետերին:

8

 

Օգտվելով Հատկություններ… դիալոգա­յին պատուհա­նից` բարելավեք մոդելը:

9

14 min

Շարժեք A, B և C կետեր, փոխեք սողնակի արժեքը և հետևեք Բեզեի կորերին:

 
76 min

Դիտողություն: Կառուցված հատվածները Բեզեի քառակուսային կո­րե­րի շոշափողներն են:

Առաջադրանք

Հենվելով ձեռք բերած փորձի վրա` փորձեք ստեղծել նկարում պատ­կեր­ված մոդելը:

77 min

 

8.3 Ստորին և վերին ինտեգրալային գումարներ

Ստեղծենք դինամիկ մոդել ստորին և վե­րին ինտեգրալային գումար­ների համար:

Նախապատրաստում

 • Բացեք GeoGebra-ի նոր ֆայլ:
 • Ընտրեք Ենթաբաժիններ→Հանրահաշիվ և գրաֆիկներ:

Կառուցման քայլերը

 1

 12 min

Մուտքագրեք երրորդ աստիճանի որևէ բազման­դամ, օրինակ, f(x)=-0.3x3+2x2–0.8x-3:

2

 

x-երի առանցքի վրա տեղադրեք երկու կետ` A և B:

   

Հուշում: Այդ կետերը որոշելու են ինտեգրման սահ­մանները:

3

 51

Ստեղծեք 1-ից 50 միջակայքում 1 քայլով փոփոխվող  n անունով սողնակ:

4

 

Մուտքագրեք` s_1 = ՎերինԳումար [f, x(A), x(B),n]:

   

Հուշում: x(A)-ն տալիս է A կետի x կոորդինատը: n թիվը որոշում է այն ուղղանկյունների քանակը, որոնց օգնությամբ որոշվելու են ստորին և վերին ինտե­գրա­լային գումարները:

5

 

Մուտքագրեք` s_2 = ՍտորինԳումար [f, x(A), x(B), n]:

6

 ABC

Ստեղծեք գրություն` Վերին գումարը= և Օբյեկտներից ընտրեք s_1-ը:

7

 ABC

Ստեղծեք գրություն` Ստորին գումարը= և Օբյեկտ­նե­րից ընտրեք s_2-ը:

8

 

Հաշվեք վերին և ստորին գումարների տարբերու­թյու­նը: Դրա համար Մուտքագրման դաշտում գրեք՝ s_3=s_1-s_2:

9

 ABC

Ստեղծեք դինամիկ գրություն` Տարբերությունը= և Օբյեկտներից ընտրեք s_3-ը:

10

 

Մուտքագրեք  s=Ինտեգրալ [f, x(A), x(B)]:

11

 ABC

Ստեղծեք դինամիկ գրություն` Ինտեգրալը= և Օբ­յեկտ­­­ներից ընտրեք s-ը:

12

 

Օգտվելով Հատկություններ… դիալոգային պատու­հանից` կարգավորեք ինտեգրալային գումարների գույ­­ները, հագեցվածությունը, ինչպես նաև դինամիկ գրությունների չափերն ու գույները:

 
78 min
 

Առաջադրանք

Փոխեք սողնակի արժեքը, որը որոշում է վերին և ստորին ինտե­գրա­լային գումար­ներում ուղղանկյունների քանակը:

 1. Համեմատեք վերին և ստորին ինտեգրալային գումարները n-ի տարբեր ար­ժեք­ների համար:
   2. Ինչպե՞ս է փոխվում վերին և ստորին ինտեգրալային գումար­նե­րի տարբերու­թյու­նը, երբ n-ը աճում է:
 

Մուտքկամ գրանցում

you

ԳրանցումՄուտք

Նրանքսիրում են mathnet.am-ը

Հեղինակիվիդեոները

youtube

top